Fremtidsfullmakt

Hva skjer dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser? Ulykke eller sykdom kan inntreffe på en måte som gjør deg midlertidig eller varig ute av stand til å ta egne avgjørelser. For en slik situasjon kan fremtidsfullmakt være et svært viktig dokument.

En fremtidsfullmakt er et skriftlig dokument hvor du bestemmer at en eller flere bestemte personer skal representere deg dersom du i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser.

For mange vil en fremtidsfullmakt først bli aktuelt i alderdommen. Med økt alder kan en få sykdommer som går utover den mentale kapasiteten, som for eksempel demens. Alvorlig sykdom og skade kan imidlertid ramme i alle aldre. Det er derfor lurt å tenke gjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål.

I stedet for at Fylkesmannen må oppnevne en verge den dagen du er blitt syk eller har fått en skade, kan du selv ta styringen mens du ennå er mentalt frisk. Ved å opprette en fremtidsfullmakt har du selv «hånda på rattet». Det er du som velger både hvem som skal være fullmektig og hvilke oppgaver vedkommende skal ha.

Fremtidsfullmakten kan omfatte økonomiske forhold som disponering av bankkonti og betaling av faste utgifter med mer.

Et praktisk viktig eksempel er videre fullmakt til å selge fast eiendom, for eksempel dersom du havner på sykehjem. I fremtidsfullmakten kan du også bestemme hva som skal skje med midlene fra salget.

Mens det etter vergemålsloven er strenge regler for å utbetale arveforskudd, kan du i en fremtidsfullmakt fritt bestemme om det for eksempel skal foretas utbetalinger til barn eller barnebarn.

En fremtidsfullmakt kan videre omfatte personlige forhold, som bla valg av bosted og spørsmål knyttet til personlig pleie og omsorg, samt hvem som skal ivareta dine interesser overfor offentlige myndigheter.

Det oppstilles visse formkrav når en fremtidsfullmakt skal opprettes. Disse tilsvarer i all hovedsak kravene til opprettelse av testament og må være oppfylt for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. Det anbefales derfor at du kontakter en advokat når du skal skrive en fremtidsfullmakt.

Advokat Trine Løland Gundersen

Kontaktperson Trine Løland Gundersen

+47 98 28 79 09 tlg@schmidtadvokater.no